nl-en  Belg wordt steeds vrijgeviger Medium
Belgian is becoming more and more generous.

King Baudouin Foundation investigation giving behavior in Barometer Philanthropy.

By Tommy Thijs, DeMorgen.be, April 25, 2017.

The willingness of the Belg to support charities has never been since 2011 as big as now. No less than eight in ten Belgians find that a gift contributes to a better world. For 54 percent philanthropy is even a moral obligation and six in ten moves in 2016 word to in deed. This is evident from the Barometer and the Index of Philanthropy that the King Baudouin Foundation made together with think tank Itinera.

Compared with 2013 there is clearly a positive trend. And that is encouraging for those committed to a better society, according to the King Baudouin Foundation.

In 2016, non-profit institutions and philanthropic foundations in Belgium saw their income from donations and legacies rise. Moreover, more and more people make a donation to a charity. In 2016, two out of three Belgians made at least one donation, compared with just over half in 2013. Thereby they gave an average of 165 euro. The impact of the financial crisis on people's willingness to support charities , ebbs away with it.

The foundation still notes that the future also looks positive: It is by far the young people (18 to 44 years) who are more generous and have a positive view of the future. 26 percent of the Belgians say they gave more last year, compared to 21 percent in 2013. For this year 14 percent said they will give more than last year, a figure that still was 11 percent in 2013.

Many organizations confirm the trend noted by the King Baudouin Foundation. For example, Kom Op Tegen Kanker saw its income through donations rise from 4.9 million euros in 2013 to 6.2 million in 2015. The revenues through bequests, thus through a will, even increased from 5.9 million euros to 12.1 million.

The Leuven University Fund, the umbrella organization above 130 sub-funds affiliated with the KU Leuven, has also noticed an increase in recent years, says director Isabel Penne. " More and more people are getting to know the phenomenon of philanthropy", she says. " We are seeing an increase in the numbers of donations, including the average amount of it." Last year, all funds together received more than 24 million euros, of which legacies made up the largest chunk:10.4 million euros. In 2011, the total amount of gifts, legacies, donations, sponsorship and chairs was 'only' 11.5 million euros.

Health and medical research are the most popular.

Gifts to charities are primarily spent on health and medical research, followed by humanitarian actions and development aid, and finally poverty reduction and social justice. These are also areas where governments have made the cut. "The philanthropic sector has grown and is becoming a greater economic meaning, says Ivan Van de Cloot of think tank Itinera .

In Belgium there are 2,275 philanthropic public benefit foundations, private foundations with a purpose of general interest and funds of the King Baudouin Foundation, good for 7,508 jobs. The economic weight of the 82 foundations that submitted their annual account to the National Bank, amounts in total 2.9 billions euros.

" The professionalism and therefor also the efficiency of the sector has increased sharply. At the same time the awareness of citizens has grown that the government cannot guarantee everything. Mensen zien leemtes ontstaan en willen zelf een bijdrage leveren, op voorwaarde dat hun geld efficiënt wordt besteed.” Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat de laatste jaren zwaar getroffen werd door besparingen bij de federale overheid, zag zijn private inkomsten zo fors toenemen. Terwijl de organisatie in 2013 nog anderhalf miljoen euro aan federale subsidies ontving, was dat bedrag in 2015 gedaald tot 1,268 miljoen euro. De inkomsten uit private fondsenwerving stegen daarentegen van 206.000 euro naar 742.000 euro.

Dat het met het geefgedrag van de Belgen de goede kant op gaat, toont ook de internationale World Giving Index aan, dat jaarlijks 140 landen oplijst. België eindigde in de index van 2016 op de 32ste plaats, terwijl we in 2013 nog op de 57ste plaats stonden.

Lente van de Filantropie.

Het onderzoek naar het filantropisch gedrag van de Belgen, dat sinds 2011 bestaat, kadert in de Lente van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting van 27 april tot 12 mei 2017 organiseert. De index meet objectief hoe groot de filantropische activiteit is, op basis van data van overheidsinstellingen en van de sector zelf. De barometer van de Filantropie peilt dan weer via een enquête bij meer dan 1.000 Belgen naar hun filantropische gevoeligheid. Samen met denktank Itinera maakt de Koning Boudewijnstichting deze driejaarlijkse foto van de vrijgevigheid van Belgen en van de filantropische sector in ons land.
unit 1
Belg wordt steeds vrijgeviger.
3 Translations, 3 Upvotes, Last Activity 1 year, 8 months ago
unit 2
Koning Boudewijnstichting onderzoek geefgedrag in Barometer Filantropie.
2 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 1 year, 8 months ago
unit 3
Door Tommy Thijs, DeMorgen.be, 25 april 2017.
1 Translations, 2 Upvotes, Last Activity 1 year, 8 months ago
unit 4
De bereidheid van de Belg om goede doelen te steunen is sinds 2011 nooit zo groot geweest als nu.
2 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 1 year, 10 months ago
unit 5
Maar liefst acht op de tien Belgen vinden dat een gift bijdraagt tot een betere wereld.
2 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 1 year, 7 months ago
unit 8
In vergelijking met 2013 is er een duidelijk positieve trend.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 7 months, 3 weeks ago
unit 9
En dat is bemoedigend voor wie inzet op een betere samenleving, zegt de Koning Boudewijnstichting.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 7 months, 3 weeks ago
unit 11
Bovendien geven steeds meer mensen een gift aan een goed doel.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 7 months, 3 weeks ago
unit 12
unit 13
Daarbij gaven ze gemiddeld 165 euro.
1 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 1 week, 1 day ago
unit 16
26 procent van de Belgen zegt vorig jaar meer gegeven te hebben, tegenover 21 procent in 2013.
1 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 1 week, 1 day ago
unit 18
Veel organisaties bevestigen de trend die de Koning Boudewijnstichting opmerkt.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 1 week, 1 day ago
unit 22
"Steeds meer mensen leren het fenomeen filantropie kennen", zegt ze.
1 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 3 days, 15 hours ago
unit 23
"Wij zien het aantal giften stijgen, en ook het gemiddelde bedrag ervan."
1 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 3 days, 15 hours ago
unit 26
Gezondheid en medisch onderzoek populairst.
2 Translations, 1 Upvotes, Last Activity 3 days, 15 hours ago
unit 28
Dat zijn ook domeinen waar overheden de knip op de beurs hebben gezet.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 2 days, 15 hours ago
unit 32
“Het professionalisme en daardoor ook de efficiëntie van de sector is sterk toegenomen.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 1 day, 16 hours ago
unit 33
Tegelijk is bij burgers het besef gegroeid dat de overheid niet voor alles kan instaan.
1 Translations, 0 Upvotes, Last Activity 1 day, 16 hours ago
unit 39
Lente van de Filantropie.
0 Translations, 0 Upvotes, Last Activity None

Belg wordt steeds vrijgeviger.

Koning Boudewijnstichting onderzoek geefgedrag in Barometer Filantropie.

Door Tommy Thijs, DeMorgen.be, 25 april 2017.

De bereidheid van de Belg om goede doelen te steunen is sinds 2011 nooit zo groot geweest als nu. Maar liefst acht op de tien Belgen vinden dat een gift bijdraagt tot een betere wereld. Voor 54 procent is filantropie zelfs een morele plicht en zes op de tien zetten in 2016 woord om in daad. Dat blijkt uit de Barometer en de Index van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting samen met denktank Itinera maakte.

In vergelijking met 2013 is er een duidelijk positieve trend. En dat is bemoedigend voor wie inzet op een betere samenleving, zegt de Koning Boudewijnstichting.

In 2016 zagen de non-profitinstellingen en filantropische stichtingen in België hun inkomsten uit schenkingen en legaten stijgen. Bovendien geven steeds meer mensen een gift aan een goed doel. In 2016 deden twee op de drie Belgen minstens één gift, tegenover net iets meer dan de helft in 2013. Daarbij gaven ze gemiddeld 165 euro. De impact van de financiële crisis op de bereidheid van mensen om goede doelen te steunen, ebt daarmee weg.

Ook de toekomst ziet er positief uit, merkt de Stichting nog op: het zijn met voorsprong de jongeren (18 jaar tot 44 jaar) die vrijgeviger zijn en de toekomst positief inschatten. 26 procent van de Belgen zegt vorig jaar meer gegeven te hebben, tegenover 21 procent in 2013. Voor dit jaar zei 14 procent dat hij meer zal geven dan vorig jaar, een cijfer dat in 2013 nog 11 procent was.

Veel organisaties bevestigen de trend die de Koning Boudewijnstichting opmerkt. Zo zag Kom Op Tegen Kanker zijn inkomsten via giften stijgen van 4,9 miljoen euro in 2013 naar 6,2 miljoen in 2015. De inkomsten via legaten, dus via een testament, stegen zelfs van 5,9 miljoen euro naar 12,1 miljoen.

Ook het Leuvense Universiteitsfonds, de koepelorganisatie boven 130 deelfondsen die aan de KU Leuven verbonden zijn, merkt de laatste jaren een stijging, zegt directeur Isabel Penne. "Steeds meer mensen leren het fenomeen filantropie kennen", zegt ze. "Wij zien het aantal giften stijgen, en ook het gemiddelde bedrag ervan." Vorig jaar ontvingen alle fondsen samen meer dan 24 miljoen euro, waarvan legaten de grootste brok uitmaakten: 10,4 miljoen euro. In 2011 bedroeg het totaal aan giften, legaten, schenkingen, sponsoring en leerstoelen nog 'maar' 11,5 miljoen euro.

Gezondheid en medisch onderzoek populairst.

Giften gaan in de eerste plaats naar goede doelen voor gezondheid en medisch onderzoek, gevolgd door humanitaire acties en ontwikkelingshulp, en ten slotte armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. Dat zijn ook domeinen waar overheden de knip op de beurs hebben gezet. “De filantropische sector is aan het groeien en krijgt een steeds grotere economische betekenis,” zegt Ivan Van de Cloot van denktank Itinera.

Er zijn in België 2.275 filantropische stichtingen van openbaar nut, private stichtingen met een doelstelling van algemeen belang en Fondsen van de Koning Boudewijnstichting, goed voor 7.508 jobs. Het economisch gewicht van de 82 stichtingen die hun jaarrekening indienden bij de Nationale Bank bedraagt in totaal 2,9 miljard euro.

“Het professionalisme en daardoor ook de efficiëntie van de sector is sterk toegenomen. Tegelijk is bij burgers het besef gegroeid dat de overheid niet voor alles kan instaan. Mensen zien leemtes ontstaan en willen zelf een bijdrage leveren, op voorwaarde dat hun geld efficiënt wordt besteed.” Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat de laatste jaren zwaar getroffen werd door besparingen bij de federale overheid, zag zijn private inkomsten zo fors toenemen. Terwijl de organisatie in 2013 nog anderhalf miljoen euro aan federale subsidies ontving, was dat bedrag in 2015 gedaald tot 1,268 miljoen euro. De inkomsten uit private fondsenwerving stegen daarentegen van 206.000 euro naar 742.000 euro.

Dat het met het geefgedrag van de Belgen de goede kant op gaat, toont ook de internationale World Giving Index aan, dat jaarlijks 140 landen oplijst. België eindigde in de index van 2016 op de 32ste plaats, terwijl we in 2013 nog op de 57ste plaats stonden.

Lente van de Filantropie.

Het onderzoek naar het filantropisch gedrag van de Belgen, dat sinds 2011 bestaat, kadert in de Lente van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting van 27 april tot 12 mei 2017 organiseert. De index meet objectief hoe groot de filantropische activiteit is, op basis van data van overheidsinstellingen en van de sector zelf. De barometer van de Filantropie peilt dan weer via een enquête bij meer dan 1.000 Belgen naar hun filantropische gevoeligheid. Samen met denktank Itinera maakt de Koning Boudewijnstichting deze driejaarlijkse foto van de vrijgevigheid van Belgen en van de filantropische sector in ons land.